Wyniki prac Komisji Oceny Wniosków – lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Poniżej zamieszona jest informacja na temat wyników prac Komisji Oceny Wniosków o bezzwrotne wsparcie finansowe oraz wsparcie pomostowe. Zgodnie z zapisami Regulaminu, w celu zachowania równościowych możliwości i niedyskryminacji płci ocena została przeprowadzona z osobną klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn. W wyniku prac Komisji pozytywnie oceniono 36 wniosków – 20 Więcej…

Termin prac Komisji Oceny Wniosków.

Niniejszym informujemy, iż termin prac Komisji Oceny Wniosków wyznaczono na dzień 11.04.2019 r. W chwili obecnej oczekujemy na poprawę uchybień, błędów jakie stwierdzono w trakcie sprawdzania wniosków na etapie ich oceny formalnej. Zwracamy się z prośbą do osób, które zostały poinformowane o konieczności poprawy dokumentacji, by dokonały tego pilnie, w Więcej…