ROZLICZENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Dotację inwestycyjną należy rozliczyć  łącznie, po dokonaniu wszystkich zakupów. Termin rozliczenia dotacji inwestycyjnej został określonyw § 4 Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. Zgodniez § 4 ust. 5 umowy Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanych środków w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie rzeczowo-finansowe realizacji inwestycji, o którym mowa w § 3 ust.1

Rozliczenie dotacji następuje poprzez złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem oraz szczegółowego zestawienia towarów lub usług. W przypadku zakupu usługi należy przedłożyć do rozliczenia protokół odbioru.

W ramach przyznanej dotacji inwestycyjnej dozwolony jest zakup używanych środków trwałych o ile zostaną spełnione łącznie następującewarunki:

  1. osoba sprzedająca środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie,
  2. osoba sprzedająca środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej,
  3. cena zakupionego środka trwałego używanego, nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków w ramach dotacji powinny być opisane zgodnie ze wzorem na drugiej stronie dokumentu. Zadanie można oczywiście zlecić biuru rachunkowemu.

Jednocześnie informujemy, że płatności w ramach dotacji powinny być dokonywane przelewem z konta firmowego lub kartą firmową. Nie należy płacić gotówka ze środków prywatnych. Nawet za zakupu o niewielkiej wartości. 

Dokumenty do  pobrania (plik o nazwie „Rozliczenie dotacji”:

  • Oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem
  • Zestawienie towarów i usług dokonanych ze środków na rozwój przedsiębiorczości
  • Protokół odbioru usług
  • Wzór opisu dokumentu księgowego
  • Oświadczenie dotyczące używanego środka trwałego

Rozliczenie wsparcia pomostowego finansowego

Dokumenty będące podstawą rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego (oświadczenie  wraz z potwierdzeniem dokonania płatności ZUS) należy składać w Biurze Projektu, UlJagienki 4, Białystok, do 15 dnia każdego miesiąca.

Przedłożenie ww. dokumentów jest niezbędne w celu wypłaty kolejnej transzy wsparcia pomostowego finansowego.

Przypominamy, iż wsparcie pomostowe należy wydatkować zgodnie z Umową o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego oraz katalogiem kosztów kwalifikowanych możliwych do poniesienia w ramach wsparcia pomostowego.

Środki pieniężne otrzymywane w ramach wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych, materiałów do produkcji,towarów z przeznaczeniem na sprzedaż.

Dokumenty do pobrania (plik o nazwie „Rozliczenie wsparcia pomostowego”:

  • Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia pomostowego
  • Katalog kosztów kwalifikowanych możliwych do poniesienia w ramach wsparcia pomostowego.
Kategorie: Aktualności