W związku z powtarzającymi się pytaniami przekazujemy informację na temat kolejnych etapów realizacji projektu i procedowania w zakresie podpisywania Umów na udzielenie wsparcia.

Wraz z wiadomością mailową i tą zamieszczoną na stronie internetowej – lista rankingowa, zostały do Państwa wysłane pisma za pośrednictwem poczty, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, dotyczące wyników prac Komisji Oceny Wniosków.

Od dnia otrzymania tego pisma obowiązuje Państwa termin 14 dni roboczych na założenie działalności gospodarczej.

Podpisanie umowy na wypłatę dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego nastąpi w uzgodnionym indywidualnie z Koordynatorem Projektu terminie, w biurze projektu na ul. Jagienki 4 w Białymstoku.

Warunkiem ustalenia takiego terminu jest przesłanie (już po założeniu działalności), na adres mailowy grzegorz_anyszko@wp.pl lub  biuro@intactoprojekt.plponiższych informacji:

 • Nazwa firmy
 • Adres rejestracji firmy
 • Dokładna data dokonanej rejestracji
 • Numer NIP
 • Numer rachunku bankowego firmy
 • Nazwa, adres banku
 • Dokładne dane do korespondencji – adres, numer telefonu, adres mailowy
 • Określenie formy zabezpieczenia realizacji umowy (poręczenie, weksel własny, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika). Należy wybrać jedną z powyższych form i zaproponować ją w mailu.
 • Zakres tematyczny zapotrzebowania na wsparcie doradcze (Poniżej przedstawiono zakres przykładowy. W razie innych potrzeb prosimy o ich określenie w punkcie” inne”)
 • * Prawne i księgowe aspekty prowadzeniadziałalności gospodarczej
 • * Budowanie strategii rozwoju firmy
 • * Podejmowanie i wdrażanie działańinnowacyjnych
 • * Marketing
 • * Sprzedaż
 • * Inne-jakie,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Po otrzymaniu powyższych informacji zostanie z każdym z Państwa ustalony indywidualny termin podpisania umowy.

Zwracamy uwagę, iż w przesłanych Kartach Oceny określono konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji dotyczącej wniosku o dotację. Takie poprawki najczęściej dotyczyły niezgodności w zapisach, w poszczególnych dokumentach lub aktualizacji zapisów w przypadku korekcji wysokości udzielonego wsparcia. Zmian w dokumentach należy dokonać w okresie do dnia podpisania umowy

Aktualizacjia ww. dokumentów będzie warunkiem niezbędnym do podpisania Umowy.

Kategorie: Aktualności