Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego rozpocznie się dnia 25 marca 2019 i upływa 1 kwietnia 2019 r. Komplet dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej do 01.04.2019 r do godz. 15:00 w biurze projektu: Open Education Group Sp. z o.o.
Ul. Jagienki 4
15-480 Białystok

Na komplet dokumentów składa się:

  1. Wniosek u udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego.
  2. Biznes plan
  3. Oświadczenie o VAT (załącznik do biznes planu)
  4. Harmonogram rzeczowo finansowa
  5.  Zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Dokumenty dostępne są w zakładce „do pobrania”.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Kategorie: Aktualności