Poniżej zamieszona jest informacja na temat wyników prac Komisji Oceny Wniosków o bezzwrotne wsparcie finansowe oraz wsparcie pomostowe.

Zgodnie z zapisami Regulaminu, w celu zachowania równościowych możliwości i niedyskryminacji płci ocena została przeprowadzona z osobną klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn.

W wyniku prac Komisji pozytywnie oceniono 36 wniosków –
20 złożonych przez mężczyzn, 16 złożonych przez kobiety.

Wnioski osób z numerami pozycji od 1 do 15 zostały rekomendowane do dofinansowania z puli podstawowej. Wnioskodawcy z numerami pozycji od 16 do 20 w przypadku mężczyzn i Wnioskodawczyni z pozycji 16 w przypadku kobiet otrzymają dofinansowanie z puli środków rezerwowych.

Dwa wnioski:

·         6/WD/NP/2019

·         31/WD/NP/2019

odpadły w trakcie oceny formalnej w związku z niespełnieniem podstawowych kryteriów formalnych i nie podlegały ocenie merytorycznej.

Szczegółowa informacja na temat wysokości dofinansowania dotacji oraz wsparcia pomostowego, wraz z uzasadnieniem oceny otrzymacie Państwo listownie oraz mailowo.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości, § 4 Zasady przyznawania wsparcia, punkt 10 „Uczestnikowi projektu, który nie otrzymał środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z powodu braku środków, lub którego wniosek i biznesplan został odrzucony na etapie oceny przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku  o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania (za potwierdzeniem odbioru) pisemnej informacji o wyniku oceny”

Przypominamy o konieczności założenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania (za potwierdzeniem odbioru) informacji  o wyniku oceny wniosków, wraz  z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem.

Wszystkim Uczestnikom, których wnioski zostały skierowane do dofinansowania serdecznie gratulujemy.

Kategorie: Aktualności