Zmiana wysokości Wsparciam pomostowego i Wsparcia pomostowego przedłużonego.

Informujemy niniejszym, iż otrzymaliśmy zgodę na dokonanie przesunięć w budżecie projektu. W związku z powyższym zmianie ulegają stawki wypłacanego wsparcia pomostowego i wsparcia pomostowego przedłużonego. Dotyczy to również miesiąca lipca. Środki za miesiąc lipiec zostaną wypłacone w dniu dzisiejszym tzn. 30 lipca 2019. W związku z tym istnieje możliwość wydatkowania Więcej…

Forum Wymiany Doświadczeń.

Informujemy o kolejnym etapie realizacji naszego projektu – Forum Wymiany Doświadczeń. W dniu 06 lipca 2019 zapraszamy Uczestników Projektu na ulicę Lipową 6, w Białymstoku, na spotkanie w ramach Forum Wymiany Doświadczeń. Tematyka spotkania – „Wydatkowanie bezzwrotnego wsparcia” Grupa 1 – godzina 9.00 Grupa 2 – godzina 11.30

ZMIANY WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI INWESTYCYJNEJ

W związku z pojawiającymi się pytaniami, informujemy, że Przedsiębiorca może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę wydatków określonych w biznesplanie, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych (cena). INTACTO Grzegorz Anyszko, w ciągu max 15 dni kalendarzowych od Więcej…

Informacje – wydatkowanie dotacji oraz wsparcia pomostowego.

ROZLICZENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ Dotację inwestycyjną należy rozliczyć  łącznie, po dokonaniu wszystkich zakupów. Termin rozliczenia dotacji inwestycyjnej został określonyw § 4 Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. Zgodniez § 4 ust. 5 umowy Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanych środków w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie rzeczowo-finansowe Więcej…

Podpisanie Umów – informacje.

W związku z powtarzającymi się pytaniami przekazujemy informację na temat kolejnych etapów realizacji projektu i procedowania w zakresie podpisywania Umów na udzielenie wsparcia. Wraz z wiadomością mailową i tą zamieszczoną na stronie internetowej – lista rankingowa, zostały do Państwa wysłane pisma za pośrednictwem poczty, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, dotyczące wyników Więcej…

Wyniki prac Komisji Oceny Wniosków – lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Poniżej zamieszona jest informacja na temat wyników prac Komisji Oceny Wniosków o bezzwrotne wsparcie finansowe oraz wsparcie pomostowe. Zgodnie z zapisami Regulaminu, w celu zachowania równościowych możliwości i niedyskryminacji płci ocena została przeprowadzona z osobną klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn. W wyniku prac Komisji pozytywnie oceniono 36 wniosków – 20 Więcej…