Projekt „Nowy Początek” jest realizowany w partnerstwie pomiędzy firmami Intacto Grzegorz Anyszko oraz Open Education Group, w ramach Osi Priorytetowej II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstania i rozwoju podmiotów gospodarczych.

Celem głównym projektu jest stworzenie w okresie od stycznia 2019 do maja 2020 sprzyjających warunków umożliwiających samozatrudnienie – otwarcie działalności gospodarczej przez 36 osoby, powyżej 50 roku życia, nieaktywnych zawodowo, w tym osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy  z terenów subregionu białostockiego województwo podlaskiego.

Wsparcie kierowane jest do osób:

  • Powyżej 50 roku życia,
  • Zarówno do kobiet jak i mężczyzn,
  • Pozostających bez zatrudnienia – osób biernych zawodowo oraz  bezrobotnych,
  • Zamieszkujących  na terenie gmin subregionu białostockiego: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, Miasto Białystok, Juchnowiec Kościelny.
  • Które w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia.

  • Do projektu zostanie przyjętych 40 osób dla których przeprowadzone zostanie szkolenie „ABC przedsiębiorczości”.
  • 36 osób, które przedstawią pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, który będzie w ocenie Komisji Oceny Wniosków dawał szansę na sukces, otrzyma bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości do 23 000,00 zł.
  • Dla 36 osób przewidziano także bezzwrotne wsparcie finansowe na pokrycie obligatoryjnych opłat w początkowym okresie prowadzenia działalności w wysokości: przez 6 miesięcy 1 400,00 zł przez kolejne 6 miesięcy 470,00 zł.
  • Wsparcie doradcze w postaci konsultacji ze specjalistą w zakresie pojawiających się problemów w trakcie prowadzenia nowego mikroprzedsiębiorstwa.
  • Forum wymiany doświadczeń – polegające na wzajemnym wsparciu, synergii nowych działalności gospodarczych.

Uczestnicy projektu będą zobowiązani do prowadzenie własnych działalności gospodarczych przez okres 12 miesięcy.